NEW ARRIVALS

 • Yoshiyuki / Jinbaori Shirt #22 indigo Image

  Yoshiyuki / Jinbaori Shirt #22 indigo

 • Yoshiyuki / Jinbaori Shirt #22 white Image

  Yoshiyuki / Jinbaori Shirt #22 white

 • Yoshiyuki / Open-collar Pullover Shirt indigo Image

  Yoshiyuki / Open-collar Pullover Shirt indigo

 • Yoshiyuki / Open-collar Pullover Shirt white Image

  Yoshiyuki / Open-collar Pullover Shirt white

 • Yoshiyuki / Karate pants #15 “Stripes” indigo Image

  Yoshiyuki / Karate pants #15 “Stripes” indigo

 • Yoshiyuki / Karate pants #12 “Stripes” indigo Image

  Yoshiyuki / Karate pants #12 “Stripes” indigo

 • Yoshiyuki / Yamato #8"Stripes" indigo Image

  Yoshiyuki / Yamato #8"Stripes" indigo

 • OSA / T-shirt No.01 "Rinne embroidery", white Image

  OSA / T-shirt No.01 "Rinne embroidery", white

 • OSA / Babo Shirt No.01, white&black Image

  OSA / Babo Shirt No.01, white&black

 • Yoshiyuki / Daichi #8 , white Image

  Yoshiyuki / Daichi #8 , white

 • OSA / T-shirt No.01 "Rinne embroidery", black Image

  OSA / T-shirt No.01 "Rinne embroidery", black

 • OSA / Tenugui "Ren-rinne" Image

  OSA / Tenugui "Ren-rinne"

 • Yoshiyuki / Yamato #4 [Kurume Kasuri model] “Kasuri Stripes” navy Image

  Yoshiyuki / Yamato #4 [Kurume Kasuri model] “Kasuri Stripes” navy

 • Yoshiyuki / Yamato #4 [Kurume Kasuri model] “Noguchi” black Image

  Yoshiyuki / Yamato #4 [Kurume Kasuri model] “Noguchi” black

 • Yoshiyuki / Yamato #4 [Kurume Kasuri model] “Cross” dark navy Image

  Yoshiyuki / Yamato #4 [Kurume Kasuri model] “Cross” dark navy

 • Yoshiyuki / Yamato #4 [Kurume Kasuri model] “Hishimatsu” moss green Image

  Yoshiyuki / Yamato #4 [Kurume Kasuri model] “Hishimatsu” moss green

 • Yoshiyuki / Yamato #4 [Kurume Kasuri model] “Fireflies on the River” navy Image

  Yoshiyuki / Yamato #4 [Kurume Kasuri model] “Fireflies on the River” navy

 • Yoshiyuki / Yamato #4 [Kurume Kasuri model] “Splash” red Image

  Yoshiyuki / Yamato #4 [Kurume Kasuri model] “Splash” red

 • Yoshiyuki / Yamato #4 [Kurume Kasuri model] "Matsukawa Lozenges" blue Image

  Yoshiyuki / Yamato #4 [Kurume Kasuri model] "Matsukawa Lozenges" blue

 • Yoshiyuki / Sasuke #7 [Kurume Kasuri model] "Kasuri Stripes" navy Image

  Yoshiyuki / Sasuke #7 [Kurume Kasuri model] "Kasuri Stripes" navy

 • Yoshiyuki / Sasuke #7 [Kurume Kasuri model] "Noguchi" black Image

  Yoshiyuki / Sasuke #7 [Kurume Kasuri model] "Noguchi" black

 • Yoshiyuki / Sasuke #7 [Kurume Kasuri model] "Cross" dark navy Image

  Yoshiyuki / Sasuke #7 [Kurume Kasuri model] "Cross" dark navy

 • Yoshiyuki / Sasuke #7 [Kurume Kasuri model] "Hishimatsu" moss green Image

  Yoshiyuki / Sasuke #7 [Kurume Kasuri model] "Hishimatsu" moss green

 • Yoshiyuki / Sasuke #7 [Kurume Kasuri model] "Fireflies on the River" navy Image

  Yoshiyuki / Sasuke #7 [Kurume Kasuri model] "Fireflies on the River" navy