NEW ARRIVALS

 • OSA / Tenugui

  OSA / Tenugui "Ren-rinne"

 • Yoshiyuki / Yamato #4 [Kurume Kasuri model] “Kasuri Stripes” navy Image

  Yoshiyuki / Yamato #4 [Kurume Kasuri model] “Kasuri Stripes” navy

 • Yoshiyuki / Yamato #4 [Kurume Kasuri model] “Noguchi” black Image

  Yoshiyuki / Yamato #4 [Kurume Kasuri model] “Noguchi” black

 • Yoshiyuki / Yamato #4 [Kurume Kasuri model] “Cross” dark navy Image

  Yoshiyuki / Yamato #4 [Kurume Kasuri model] “Cross” dark navy

 • Yoshiyuki / Yamato #4 [Kurume Kasuri model] “Hishimatsu” moss green Image

  Yoshiyuki / Yamato #4 [Kurume Kasuri model] “Hishimatsu” moss green

 • Yoshiyuki / Yamato #4 [Kurume Kasuri model] “Fireflies on the River” navy Image

  Yoshiyuki / Yamato #4 [Kurume Kasuri model] “Fireflies on the River” navy

 • Yoshiyuki / Yamato #4 [Kurume Kasuri model] “Splash” red Image

  Yoshiyuki / Yamato #4 [Kurume Kasuri model] “Splash” red

 • Yoshiyuki / Yamato #4 [Kurume Kasuri model]

  Yoshiyuki / Yamato #4 [Kurume Kasuri model] "Matsukawa Lozenges" blue

 • Yoshiyuki / Sasuke #7 [Kurume Kasuri model]

  Yoshiyuki / Sasuke #7 [Kurume Kasuri model] "Kasuri Stripes" navy

 • Yoshiyuki / Sasuke #7 [Kurume Kasuri model]

  Yoshiyuki / Sasuke #7 [Kurume Kasuri model] "Noguchi" black

 • Yoshiyuki / Sasuke #7 [Kurume Kasuri model]

  Yoshiyuki / Sasuke #7 [Kurume Kasuri model] "Cross" dark navy

 • Yoshiyuki / Sasuke #7 [Kurume Kasuri model]

  Yoshiyuki / Sasuke #7 [Kurume Kasuri model] "Hishimatsu" moss green

 • Yoshiyuki / Sasuke #7 [Kurume Kasuri model]

  Yoshiyuki / Sasuke #7 [Kurume Kasuri model] "Fireflies on the River" navy

 • Yoshiyuki / Sasuke #7 [Kurume Kasuri model]

  Yoshiyuki / Sasuke #7 [Kurume Kasuri model] "Splash" red

 • Yoshiyuki / Sasuke #7 [Kurume Kasuri model]

  Yoshiyuki / Sasuke #7 [Kurume Kasuri model] "Matsukawa Lozenges" blue

 • OSA / Haori No.3

  OSA / Haori No.3 "Uneven-yarn"

 • OSA / Pants No,01

  OSA / Pants No,01 "Uneven-yarn"

 • Yoshiyuki / T-shirt #25

  Yoshiyuki / T-shirt #25 "Men of No Use"

 • Yoshiyuki / T-shirt #25

  Yoshiyuki / T-shirt #25 "No Desire to Attain Buddhahood"

 • Yoshiyuki / T-shirt #25

  Yoshiyuki / T-shirt #25 "Principle of Discipling"

 • Yoshiyuki / Asuka, beige Image

  Yoshiyuki / Asuka, beige

 • Yoshiyuki / Asuka, navy gray Image

  Yoshiyuki / Asuka, navy gray

 • Yoshiyuki / Asuka, white Image

  Yoshiyuki / Asuka, white

 • Yoshiyuki / Karate pants #15

  Yoshiyuki / Karate pants #15 "Three-year Wash", indigo